20130501

ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 17

10 mode 1
11 mytime=5000:interval=2
12 e=1:b=27:p=0:n=2:x=3:y=12
13 d$="30-08-88"
15 a$="Woke up, happy"
20 border b:paper p:pen n:cls
25 locate x,y-1:print d$
26 for w=1 to interval:next w
30 locate x,y:print a$
35 for t=1 to mytime step 3:next t
40 cls
43 if e=2 then goto 70
52 e=2:b=20:p=14:n=4
53 d$="Lasted for 1y 8m 10d 9h 20m"
54 x=5:y=15
55 a$="So sad"
56 mytime=9000:interval=500
60 goto 20
70 cls